Bayilik Sözleşmesi

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

A-    Adresi  Dolapdere cad. No:119/B Pangaltı/ISTANBUL olan ve ünvanı Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. olarak anılacaktır)

B-    Adresi ………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..olan ve ünvanı  ………………………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………….(Bundan sonra BAYİ olarak anılacaktır)

 

2. SÖZLEŞME KONUSU

İşbu sözleşme; Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ile BAYİ arasında yapılmakta olan ticari alışveriş neticesinde gerçekleştirilecek, tahsilat.atilimonline.com ödeme portal üzerinden gerçekleştirilecek kredi kartı ile ödeme iş akışını, şartlarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini, sözleşmenin süresini, fesih şartlarını ve ihtilaf durumunda çözümünü düzenlemektedir.

 3. TANIMLAR

tahsilat.atilimonline.com : İnternet ortamında, www.tahsilat.atilimonline.com- adresinden ulaşılan, sadece Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından tanımlanmış kullanıcı adı ve şifresi bulunan BAYİ’nin özel şifre ile girebildiği, cari hesap görüntüleme ve ödeme işlemlerinin takibini yapabildiği Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.   sahipliğindeki online ödeme portalı / sitesidir.

Sanal POS                            :           Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin sunduğu her türlü mal ve hizmet bedelinin internet üzerinden banka kartı veya kredi kartı ile tahsil edilmesine aracılık eden ve bankalarca desteklenen POS yazılım sistemi.

4. FİKRİ VE SINAİ HAKLARI:

Taraflar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.

BAYİ, diğer kullanıcıların zararına davranmamayı, onların iletişimini engellememeyi, başka kullanıcılara ve ortama zarar verici virüs, program vs. üretmemeyi ve zincir posta, postalanması yasak mesajları postalamamayı, elde etmiş olduğu herhangi bir ticari bilgiyi zarar verici şekilde kullanmamayı, rızası ile veya rıza harici başkalarına ait elde ettiği kişisel bilgileri zarar verici kötü amaçlarla kullanmamayı, kayıt etmemeyi başka adreslere göndermemeyi, ticari ve sosyal etik değerlere, ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uygun davranmayı, tehdit, taciz, hakaret içeren ifadelerde bulunmamayı, şifre, kullanıcı adı seçimi, talep yazı ve mesajlarda bunlara uygun davranmayı, bu gibi hallerde sorumluluğun kendisine ve kötü niyetli kullanıcılara ait olduğunu ve bu gibi durumlar ile karşılaşıldığında Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin sorumluluğu bulunmadığını, böylesi durumlarda Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ’nin tek taraflı olarak akdi fesih edebileceğini, kabul eder.

 

5. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.,  tahsilat.atilimonline.com  sisteminin ve hizmetlerin genel yapısında, fonksiyonlarında, özelliklerinde, kullanılan altyapıda, bileşenlerde ve benzeri konularda zaman zaman, gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişiklikler sözleşmenin imzalandığı sırada var olmayan bir özelliğin sisteme eklenmesi ve/veya var olan bir özelliğin yenisi ile değiştirilmesi ve/veya farklı şekilde çalışması konularında olabilir. Sistem yukarıda bahsedilen temel fonksiyonları veya bunların yerine geçebilecek muadillerini yerine getirmeye devam ettiği sürece Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmiş kabul edilecektir. BAYİ sistemde yapılan değişikliklerin sözleşme ihlali olduğu iddiasında bulunmayacaktır.

 

Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.,  tahsilat.atilimonline.com sisteminin çalışır ve güncel halde tutmak için elinden gelen tüm çabayı sarf etmekle yükümlüdür. Ancak, internet kesintileri, engelleme ve yavaşlatmalar, genel erişim sorunları, sistemin kullandığı ve/veya üzerinde çalıştığı bileşen ve/veya işletim sisteminden kaynaklanan sorunlar ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla genel mücbir sebepler de dâhil olmak üzere kendisinden kaynaklanmayan ve sonucunu engelleyemeyeceği haller nedeniyle sistemin kullanılamaz hale gelmesi durumundan Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.,  tahsilat.atilimonline.com sorumlu tutulamaz. Taraflar yukarıda sayılan türden teknik ve hukuki sorunların ifa imkânsızlığı doğuracağını kabul ederler. Bu durumlarda Borçlar Kanunu’nun ifanın imkânsızlığına ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

 

 

tahsilat.atilimonline.com a girmek için kullanılacak olan kullanıcı adı, şifre, parola vb. kimlik belirleme araçlarının korunmasının sorumluluğu BAYİ ’ye aittir. BAYİ bu kimlik belirleme araçları kullanılarak yapılan tüm işlemlerden kendisinin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

 

BAYİ, tahsilat.atilimonline.com ‘u kendisine izin verilen şekilde, yürürlükteki mevzuata ve örf adet ve ahlaka uygun şekilde kullanacaktır. Sistemin izin verilen şeklin dışında kullanılması, açıklarından faydalanılması, tersine mühendislik işlemleri vb. kötü niyetli işlemler işbu sözleşmenin derhal feshi sebebidir.

 

BAYİ‘nin yasalara ve/veya ahlaka örf âdete aykırı hareketleri nedeniyle Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin her ne nam altında olursa olsun zarara uğraması durumunda müşteri bu zararı derhal Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ‘ne tazmin edecektir.

 

 

6. YASAK BEYAN VE TANITIM:

BAYİ kendisini hiçbir şekilde Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.   ’nın iş ortağı veya acentası gibi gösteremez. Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.   adına bildirim ve taahhütte bulunamaz.

BAYİAtılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.   ile yaptığı ticaret ve işbu sözleşme nedeni ile elde ettiği ticari sır ve bilgileri haksız rekabet oluşturacak ve Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.   aleyhine olacak şekilde kullanamaz, açıklamayamaz,  beyanda bulunamaz.

 

7. tahsilat.atilimonline.com PORTALI KIMLIK BILGILERI VE KULLANIMI :

BAYİ talebi üzerine, BAYİ için oluşturulmuş tahsilat.atilimonline.com kullanıcı adı ve şifresi BAYİ’nin bu sözleşmenin ekinde beyan ettiği şirket bilgilerine göre e-posta yoluyla Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.   tarafından sözleşmeyi imzalayan şirket yetkilisinin mail adresine gönderilecektir.

tahsilat.atilimonline.com   kullanımı için Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.   tarafından verilen müşteri kodu, kullanıcı adı ve şifresi ve ayrıca BAYİ tarafından tanımlanacak ek alt kullanıcı şifreleri BAYİ’ye özel olup, kullanımından doğacak her türlü zarar ve sorumluluk BAYİ’ye aittir. BAYİ, sözleşme süresince tahsilat.atilimonline.com ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi veya kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder.

Bunun tespiti halinde Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. , BAYİ ye kullanımı için tahsis ettiği tahsilat.atilimonline.com kullanıcı adı ve şifresini iptal edebilir ve sözleşmeyi fesih edebilir.

BAYİ, tahsilat.atilimonline.com kullanımı sırasında yasalara ve genel ahlaka aykırı içerik, mesajlar ve yazılımlar göndermemeyi kabul eder.

BAYİ, Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. veya tahsilat.atilimonline.com servislerinin güvenliğini sarsıcı kullanım ve davranışlarda bulunursa meydana gelen ve/veya muhtemel zararlardan sorumludur.

BAYİ, yeterli güvenlik önlemlerini almamasından dolayı veya bilgilerin başka şahısların eline geçmesinden Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.   ’nin sorumlu olmadığını, hizmet kullanımı sırasında elde edilen bilgilerin ve internet üzerinden gelen her tür verinin BAYİ rıza ve isteği ile talep edilmiş olduğunu, bunların BAYİ bilgisayarlarında ve sistemlerinde yaratabileceği arıza, bilgi kaybı vb. sorumluluğun BAYİ’ye ait olduğunu, bundan dolayı Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’nden tazminat talep hakkı bulunmadığını kabul eder.

Elektronik ortamda BAYİ, kendisine verilen şifre ile yapacağı işlemlerde onay butonuna basmakla Mali verilerin ve bilgilerin doğru ve serbest iradesini yansıttığını onay ve beyan etmiş olur.

Ayrıca BAYİ, böyle bir durumun vukuunda 3.şahıslara verecekleri herhangi bir zarardan dolayı Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağı, bu zararlardan dolayı bizzat kendisinin sorumlu olacağını kabul eder.

 

8.KREDİ KARTI İLE ÖDEME –SANAL POS İŞLEMLERİ USUL KURALLARI:

BAYİ, tahsilat.atilimonline.com üzerinden kullanacağı sanal POS işlemindeki kredi kartı ödeme talimatını eksiksiz doldurmayı ve ekinde istenen belgeleri tam ve gerçeğe uygun olarak vermeyi kabul eder. BAYİ, istenilen evrakların Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.   ’ya verilmemesinden veya eksik veya gerçeğe aykırı verilmesinden dolayı doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul eder. BAYİ cari hesabına alacak kaydedilecek her türlü kredi kartı ödemelerinde Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.   ’nın bankalara yapmak zorunda kalacağı geri ödemeleri,Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.   ’nın cari hesabına ödemeyi taahhüt eder. Havale ile veya pos makineleri ile yapılan ödemelerdeki tüm banka komisyon vergi vs ücretleri BAYİ’ye aittir.

 

9.MUTABAKATLAR:

BAYİ, ay sonu itibarı ile cari hesap mutabakatı için, Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ile iletişime geçer, kendisine iletilen cari hesap ekstresini inceler ve takip eden ayın 15’ine kadar varsa itirazını ve itirazına konu belgeleri yazılı, elektronik posta yada faks yoluyla Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ’ne bildirir. BAYİ, Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.  ’ne itiraza ilişkin bir bildirim yapılmadığında Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ’nde bulunan cari hesap ekstresini kayıtsız şartsız kabul etmiş olacağını kabul ve taahhüt eder.

10. GARANTÖRLÜK:

Garantör BAYİ’nin işbu sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ve borçlarının ödenmesine sınırsız ve süresiz olarak garantör olduğunu kabul ve taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalayan şirket yetkilisi sözleşmeyi şirketi için ve aynı zamanda kendi garantörlüğü açısından da imza ile kendisinin bizzat 1. Garantör olduğunu ve sözleşmeye atacağı imza ile bunu kayıtsız şartsız kabul ettiğini, kendisi haricinde başka garantörleri ayrıca sağlayacağını beyan ve taahhüt eder.

 

11.FESİH HALLERİ

BAYİ’nin vefatı veya fiilen işinde çalışmasına engel olacak sebeplerin zuhurunda, mirasçıları ile işbu sözleşmeyi devam ettirip ettirmemekte Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.   tamamen serbesttir.

Ticareti terk, tasfiye, iflas, konkordato, borç ödemede acze düşme durumlarında Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.   ayrıca ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshe yetkilidir. BAYİ’nin borçlusu bulunduğu kambiyo senetlerinden dolayı ödememe protestosuna muhatap kalması durumunda protestoyu kaldırmaması veya kesinleşmiş icrai takibata rağmen bu takibatı kaldırmaması halleri “borç ödemede acze düşme” olarak kabul edilir.

12.DELİL SÖZLEŞMESİ:

Bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek uyuşmazlıklarda Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.   ’nın ticari defterleri, kayıtları ve elektronik ortamdaki kayıtları ile internet ortamındaki kayıtları H.U.M.K. 287. maddesi anlamında münhasır delil olacaktır. BAYİ bu kayıtların sağlıklı tutulup tutulmadığı konusunda yemin teklifinde bulunamaz, kendi kayıt ve defterlerini delil olarak ileri süremez.

Ayrıca BAYİ bu kayıt ve belgelere karşı her türlü itiraz hakkından peşinen feragat eder. BAYİ işbu delil sözleşmesini içeren hükmün aksine bir iddiada ve delil sunma talebinde bulunamaz.

  

13.GEÇERLİ ADRESLER ve TEBLİGAT HÜKÜMLERİ:

BAYİ ünvanının, ticari iş adresinin veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir nedenle değiştirilmesi halinde; bu değişiklikleri gerek fiilen gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7 gün zarfında Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’ne yazılı olarak bildirecektir. Bu değişikliklerin 7 günlük süre içinde Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.   ’ne bildirilmemesi halinde Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.   tarafından BAYİ’ye eski adres ve/veya unvan adı altında gönderilen fatura, mektup, sevk irsaliyesi vb. gibi tüm evraklar yeni adres ve ünvana gönderilmiş ve usulüne uygun tebliğ edilmiş sayılır. BAYİ eski imzaya yetkili kişilerce imzalanan senet, çek ve benzeri BAYİ’yi borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak borçlara bila itiraz ödeyeceğini önceden kabul eder. Vekilin vekaleti sona erdirildiğinde Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.   ’ya derhal bildirilmelidir. Vekilin yaptığı işlemler azli veya istifası Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.   ’ya yazılı olarak bildirilene kadar geçerlidir. BAYİ duyuru mecrası olarak Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.   tarafındanAtılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.   net’te belirtilmiş olan tüm duyuruları usulüne uygun olarak haberdar olmuş ve tebellüğ etmiş olarak kabul edeceğini bila itiraz beyan eder.

14.YARGILAMA MASRAF VE ÜCRETLERİ:

BAYİ’nin temerrüdü veya sözleşmeye aykırı davranışı sonucu doğacak alacağın tahsili zamanında ve/veya sözleşmeden kaynaklanan her tür borcun tahsili için Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.   ’nın mahkeme ve icra dairelerinde yasal takibat yapmak mecburiyetinde kalması halinde; BAYİ, Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.  nın yaptığı tüm masrafları, tahsil harçlarını, yasal işlemlerden doğacak her tür damga pulu harç ve rüsumlarını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

15.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.   bu sözleşmede ve sözleşme eklerinde kendisine tanınan tek taraflı yetki ile yapacağı değişiklikleri, sözleşmenin ifasına yönelik yöntem ve talimatları ve bilgi belge isteğine ilişkin yaratacağı usuli formları mevcut sözleşmeye ek yapmak suretiyle veya tahsilat.atilimonline.comda ilan etmek suretiyle yapabilir. BAYİ bu ek talimat ve formları sözleşmenin eki olarak kabul edeceğini ve uygulayacağını şimdiden bila itiraz kabul eder.

 

16.HAKLARIN SÜREKLİLİĞİ:

Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.   ’nın sözleşmede kendine tanınmış olan hak ve yetkilerinden bir kısmını kullanmamış olması hiçbir zaman bu hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.

17.GENEL HÜKÜMLER

Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. Firma unvan, ticari iş adresi veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde bu değişikliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7 (yedi) iş günü zarfında karşı tarafa bildirecektir. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda karşı tarafın eski unvan ve/veya adres altında gönderilmiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaik yeni unvan ve/veya adres altında gönderilmiş sayılır. Her iki tarafta imza yetkilisi şahısların veya imza yetkilerinin değişmesi durumunda bu değişiklikten önce imza yetkisini kaybeden şahısların imzaladığı tüm çek, senet gibi şirketi borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak tüm borçları ve yükümlülükleri önceden kabul eder.

Sözleşme maddelerinden herhangi birinin yasal düzenlemeler nedeni ile iptali veya geçersiz hale gelmesi durumunda ve/veya bu sözleşmenin bir hükmünün herhangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuken herhangi bir engel olmaması kaydıyla, böyle bir durum geriye kalan herhangi bir diğer hükmün geçerliliğini etkilemeyecek ve geriye kalan hükümler, sözleşme geçersiz hüküm olmadan imzalanmışçasına geçerli ve yürürlükte kalacaktır.

Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.

BAYİ, kendisinin, bağlı ya da bağlantılı olduğu diğer şirket, kurumların ve gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, yönetmeliklerine, iş ahlakı kurallarına geçmişte uygun davrandığını beyan ederek, gelecekte de uygun davranmaya devam edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir. BAYİ, “yolsuzlukla mücadele” ve “kara para aklamanın engellenmesi ”ne ilişkin tüm uygulanabilir kanunlar, kurallar, tüzükler, kararlar ve Türkiye’deki resmi kurumların emirlerine geçmişte uygun davrandığını beyan ederek, gelecekte de uygun davranmaya devam edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

BAYİ ‘nin işbu sözleşmede yazılı kurallara aykırı hareket etmesi durumunda oluşacak hukuki ve mali sonuçlardan tamamen BAYİ sorumludur. ATILIM İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. , BAYİ ‘nin  tahsilat.atilimonline.com sistemiyle yaptığı faaliyetlerden sorumlu değildir. BAYİ, oluşabilecek hukuki ve mali sonuçlarla ATILIM İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ ’nin herhangi bir ilgisinin olmadığını kabul ve beyan etmektedir.

BAYİ‘nin e-tahsilat sisteminde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, yönetmeliklerine, iş ahlakı kurallarına aykırı bir işlem olması durumunda ve sonradan oluşacak hukuki ve mali sonuçlardan tamamen BAYİ sorumludur. BAYİ, bu gibi durumlarda ATILIM İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ‘nin hukuki, mali ve herhangi bir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan etmektedir.

BAYİ sisteme giriş yapmak için kendisine verilmiş olan kullanıcı adı ve şifrelerini ve benzeri kimlik tanımlama araçlarını korumak ve 3. kişilerin eline geçmesini engellemekle yükümlüdür. BAYİ kullanıcı adı ve şifresi ile yapılan tüm işlemlerin kendisi tarafından yapılmış sayılacağını ve bu işlemlerden kaynaklanacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder.

 tahsilat.atilimonline.com ‘un sağladığı hizmetlerin, ATILIM İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ‘nin destek aldığı EÇÖZÜM AŞ firmasının sunucularının bulunduğu veri merkezinden (datacenter) veya Telekom ‘dan kaynaklanan bir nedenle durması nedeniyle oluşacak hizmet ve diğer kayıplardan ATILIM İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.    sorumlu olmayacaktır. Böyle bir sorunun oluşması durumunda ve BAYİ ‘nin talep etmesi halinde ATILIM İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ., bu talebi EÇÖZÜM AŞ ye yazılı olarak iletecek veri merkezinden ilgili sorunla ilgili yazılı açıklama talep edecek  ve BAYİ ‘yle paylaşacaktır.

 tahsilat.atilimonline.com‘un sağladığı hizmetin atak, saldırı vb. nedenlerle durmasından dolayı oluşacak hizmet ve diğer kayıplardan ATILIM İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu olmayacaktır.

 

18.ONAY

İşbu sözleşmeyi imzalayan taraflar temsil ettikleri şirketlerin yetkilisi oldukları ibraz ettikleri sirküler mucibince kabul edilirler. İmzada hazır bulunan ve sözleşmeye imzalarıyla hayat veren taraf temsilcileri, oluşacak imza ve evrak karışıklığından bahisle imza ve belge içeriklerine itirazda bulunamazlar. Bu halde Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.   ’nın elinde sözleşme suretleri esas belge sayılır ve bu belgeye göre değerlendirme yapılır.

 19. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

İşbu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girmiş olup 1yıl sürelidir.

Taraflardan herhangi biri sözleşme süresinin bitimine (30) gün kala karşı tarafa yazılı olarak bildirim yaparak süre bitiminde kiralamanın sonlandırılmasını isteyebilir. (30) gün süre kalana kadar taraflardan herhangi birinin yazılı bildirimi olmadığı sürece sözleşme ve hizmetler otomatik olarak -1(Bir)- yıl uzar.

 

20. YETKİ:

İşbu sözleşme nedeni ile ihtilaf vukuunda Istanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

İşbu sözleşme, 20 madde ve 2 Ekden oluşacak şekilde düzenlenmiş ve …../……/…… tarihinde taraflarca okunup 2 nüsha halinde imza edilmiştir.

 

BAYİLİK VEREN                                                                                       BAYİ

ATILIM İÇ VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ                                                        

DOLAPDERE CAD. NO: 119/B

PANGALTI / ISTANBUL

Adına:                                                                                                                      Adına:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1 : BAYİ bilgi giriş formu

EK 2 : ATILIM İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ KREDİ KARTI ÖDEME FORMU